Max Kretzer (1854–1941)
Schriftsteller

* 1854 Posen/Poznań

† 1941 Berlin

Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 11. 3. 1892

... if de la Bretonne, l’amour à 45 ans, Kretzer, die Betrogenen u. a. – ...

Arthur Schnitzler an Marie Reinhard, 23. 8. 1896

... nnern magst : Albert Langen, Daudet, argentinischer Oberst, Sarah Kainz, Gretor, Hebbel. – The ...