anonym: [O. V.:] Hugo v. Hofmannsthal und Detlev v. Liliencron

Neue Hamburger Zeitung, 27. 5. 1904
Kommentar zu: Tagebuch von Arthur Schnitzler, 2. 6. 1904

... [O. V.:] Hugo v. Hofmannsthal und Detlev v. Liliencron. In: Neue Hamburger Zeitung, Jg. 9, Nr. 243, 27. 5. 1902, M ...